1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. พลเอกจิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ รองประธานกรรมการ
3. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการ
4. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ
5. นางนราพร จันทร์โอชา กรรมการ
6. นางอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์ กรรมการ
7. นางนงนาท สนธิสุวรรณ กรรมการ
8. นางศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการ
9. นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ กรรมการ
10. นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการ
11. นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ กรรมการ
12. นายประสงค์ บุญช่วยส่ง กรรมการ
13. นางสาวสร้อยทอง ช่อลำเจียก กรรมการ
14. นายอนุชา เสมารัตน์ กรรมการ
15. นายชูศิริ คัยนันทน์ กรรมการ
16. นางสาวสิริพร สุโกศล กรรมการ
17. นางสาวผ่องศรี สันติพันธุ์ กรรมการ
18. นางกุลวดี สถิติรัต กรรมการและเหรัญญิก
19. นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ
20. นางภัสมะมาศ ชูเชิด กรรมการ
21. นางสาวพิชญา รัตนพล กรรมการและเลขานุการ