1. ประธานกรรมการ
2. นางนราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการ
3. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการ
4. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ
5. นางอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์ กรรมการ
6. นางศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการ
7. นางสาวสร้อยทอง ช่อลำเจียก กรรมการ
8. นายอนุชา เสมารัตน์ กรรมการ
9. นายชูศิริ คัยนันทน์ กรรมการ
10. นางสาวผ่องศรี สันติพันธุ์ กรรมการ
11. นางกุลวดี สถิติรัต กรรมการและเหรัญญิก
12. นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ
13. นางภัสมะมาศ ชูเชิด กรรมการ
14. นางสาวพิชญา รัตนพล กรรมการและเลขานุการ