วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ นี้ คือ
1. ส่งเสริมและสนับสนุน การทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนเมือง และการพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแออัดในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการก่อตั้งและพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งด้านที่อยู่อาศัยเศรษฐกิจและสังคม
3. ร่วมกับองค์กรชุมชนในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริหารจัดการอาคารและที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชน
4. ส่งเสริมความร่วมมือ และการประสานงานทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
5. ร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลในวงการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะชุมชนแออัด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือบุคคลทั่ว ๆ ไปที่มูลนิธิฯ เห็นสมควร เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาประสิทธิภาพ
7. ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงานและสื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์งานด้านจราจรเพื่อสาธารณประโยชน์
8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด