หลักการและกรอบนโยบายในการดำเนินงานของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สังคมแห่งความสุขจะเกิดขึ้นได้ หากทุกคนมีความปรารถนาดี และส่งต่อความปรารถนาดีเหล่านั้นสู่ผู้อื่น ที่ผ่านมา มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ริเริ่มโครงการทางสังคมเป็นจำนวนมาก รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณร่วมกับอีกหลายองค์กร และ
เพื่อให้การดำเนินการทางสังคมดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม จึงจำแนกประเภทโครงการออกเป็น 8 ประเภท ตามมิติของคุณค่าที่เกิดขึ้น
จากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน โดยจะนำเสนอตัวอย่างโครงการเพียงส่วนหนึ่ง จาก 8 ประเภท ได้แก่

  1. การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 • 1.1 โครงการ NSTDA Chair Professor
 • 1.2 สนับสนุนการจัดสร้างปะการังเทียม
  2. การพัฒนาเยาวชนและกีฬา
 • 2.1 ทุนการศึกษา
 • 2.1.1 ทุนการศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือของสำนักราชเลขาธิการ
 • 2.1.2 ทุนการศึกษาตามการนำเสนอจากมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2.1.3 ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
 • 2.2 การสนับสนุนเยาวชน
 • 2.2.1 โครงการเธอ คือ แรงบันดาลใจ
 • 2.2.2 บริหารเพจ รู้ดีคิดดี
  3. การพัฒนาชุมชน
 • 3.1 สนับสนุนโครงการชุมชนนิเวศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  4. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์
 • 4.1 การสนับสนุนโขน-ศาลาเฉลิมกรุง
 • 4.2 สนับสนุนโครงการรากเรา
  5. โครงการทางสังคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • 5.1 พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
 • 5.2 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม
 • 5.3 สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ โครงการเครือข่ายปฏิบัติการน้ำชุมชน
  6. โครงการอันเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนา
 • 6.1 การบริหารจัดการอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 6.2 สนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการเผยแผ่ศาสนา
  7. การสนับสนุนองค์กรที่ทำดีเพื่อสังคม
 • 7.1 สนับสนุนโครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
 • 7.2 สนับสนุนโครงการ "รังสรรค์สันติสุขให้แผ่นดิน"
 • 7.3 สนับสนุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรผืนป่าตะวันตก
  8. งานด้านสังคมอื่นๆ
 • 8.1 การช่วยเหลือตามโครงการ "ปันน้ำใจ ... สู่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส"
 • 8.2 สนับสนุนมูลนิธิหัวใจอาสา ในโครงการ "เดินวิ่งด้วยหัวใจอาสาเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน"