โครงการแหล่งน้ำสะอาด (Clean Water Well Project)
โครงการแหล่งน้ำสะอาด (Clean Water Well Project)

 

โครงการแหล่งน้ำสะอาด (Clean Water Well Project)”

“…หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้…” ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๙

น้ำ เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชากรโลกทั้งในการอุปโภคและบริโภค ดังจะเห็นได้ว่าเรื่องน้ำเป็น ๑ ใน ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งสำหรับคนเมืองนั้น เพียงแค่หมุนก๊อกน้ำก็มีน้ำสะอาดเพื่อการซักล้าง ทั้งยังมีน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขายมากเพียงพอต่อความต้องการอยู่เสมอ แต่สำหรับคนในที่ราบสูงหรือชาวเขา การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเป็นไปได้ยากยิ่ง และข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดนี้ก็ส่งผลกระทบการดำรงชีพ สุขภาพ การพัฒนาชุมชน และอาจเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาประเทศได้

ไม่ว่าสัญชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนา จะแตกต่างกันอย่างไร แต่การให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำสะอาดแก่ชาวไทยบนพื้นที่ราบสูงและชาวไทยภูเขา ก็เป็นหนึ่งในพันธกิจของ มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

Christian Broadcasting Network (Siam) เป็นหนึ่งในสำนักงานต่างประเทศ ๑๙ แห่งทั่วโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เวอร์จิเนีย บีช รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยพร้อมกับได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบของสภาคริสตจักรประเทศไทย และจัดตั้ง Operation Blessing Foundation (Thai) หรือ มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ขึ้นเป็นหน่วยงานไม่แสวงผลกำไร มีจุดมุ่งหมายในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลและชุมชนที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยธรรมชาติผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมอาชีพ และหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อให้การช่วยเหลือในเรื่องน้ำ คือ “โครงการแหล่งน้ำสะอาด (Clean Water Well Project)” มีอยู่ทั้งสิ้น ๕ แห่ง  ได้แก่ ๑.โครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชนบ้านแม่สาน จังหวัดสุโขทัย ๒.โครงการประปาภูเขาบ้านสบแม่รวม จังหวัดเชียงใหม่ ๓.โครงการประปาภูเขาบ้านแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ๔.โครงการประปาภูเขาบ้านตะยะเด จังหวัดตาก และ ๕.โครงการประปาภูเขาบ้านผาละปิกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมายต่างขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง ด้วยแหล่งน้ำของหมู่บ้านเป็นลำธารซึ่งห่างออกไปประมาณ ๑-๑๐ กิโลเมตร (ตามแต่ระยะของแต่ละหมู่บ้าน) ครัวเรือนหนึ่งอาจต้องเสียค่ารถเพื่อขนส่งน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคสัปดาห์ละประมาณ ๓๐๐ บาท ซ้ำร้ายแหล่งน้ำบางแห่งมีระดับหินปูนในน้ำมากจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อดื่มเข้าไปเป็นประจำตะกอนในน้ำจะสะสมทำให้เป็นโรคนิ่ว หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยรวมแล้วโครงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสร้างบ่อบาดาล จัดหาชุดกรองน้ำ และทำประปาภูเขา เป็นต้น

เมื่อการจัดสร้างสำเร็จ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการประปาภูเขาบ้านผาละปิกลาง หมู่ ๕ ตำบลแม่สุข อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่ามกลางฝนที่ตกกระหน่ำตลอดทั้งวัน ผ่านทางลูกรัง ดินโคลน ขึ้น-ลงเนินสลับกันไป ระยะทางห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่มประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ใช้เวลากว่า ๓ ชั่วโมงในการเดินทางไป โครงการดังกล่าวมีผลเป็นที่น่าพอใจ ชาวบ้านจำนวน ๓๓ ครัวเรือน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป

ขากลับ เมื่อออกจากหมู่บ้านลงมาได้ประมาณ ๑ กิโลเมตร ด้วยสภาพทางที่ลื่นมากทำให้ล้อรถเสียการควบคุมและติดอยู่ในโคลนไม่สามารถเคลื่อนจากเนินขึ้นไปได้ ชาวบ้านที่มองดูอยู่ไกล ๆ ต่างพากันมาช่วยลากรถจนสามารถขับออกไปได้ ชาวบ้านยังกล่าวด้วยอารมณ์ขันอีกว่า “เขามาช่วยเรา เราก็มาช่วยเขา” ถึงแม้ว่ารถและเสื้อผ้าของแต่ละคนจะเปื้อนเปรอะไปด้วยโคลน แต่ใบหน้าของทุกคนก็เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

 

รู้ไว้ใช่ว่า

·               เดือนมีนาคม มีวันสำคัญอยู่วันหนึ่งคือ “วันอนุรักษ์น้ำโลก” (World Day for Water) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น ซึ่งกำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้มนุษย์ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำที่ใสสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ

·               เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ข้อที่ ๖ คือ Clean water and sanitation กล่าวถึง การสร้างหลักประกันว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน และถูกสุขอนามัยสำหรับทุกคน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)

ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น