นางสาวพิชญา รัตนพล ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับของที่ระลึก ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนโครงการ จากศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร รองประธานกรรมการมูลนิธิศูลย์ศิลปาชีพฯ ประธานเปิดงานนิทรรศการ "CRRAMIC ART สกุลช่างศิลปาชีพ บางไทร" จัดขึ้นระหว่าง ๒๕ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ Life Style Hall ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ อีกทั้งยังเป็นการหารายได้สมทบทุนการฝึกอบรมบุตรหลานเกษตรกร ผู้ยากไร้ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ