เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้แทนรับมอบ ในการสนับสนุนครั้งนี้เพื่อดำเนินการช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ให้มีการพัฒนาศักยภาพคนพิการสามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อตนเองและสังคม ทั้งด้านการกีฬา การศึกษา โดยยึดหลักพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ