เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางดารณี ผลาผล หัวหน้าส่วนโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนบ้านหนองสังข์ อ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศจากการส่งผลงานเพื่อสังคมเข้าประกวดกับโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ปี ๘ โครงการ " ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
โครงการเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นโครงการ ที่มีเป้าหมายผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว “หนองสังข์๑” ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและมีความต้านทานต่อโรคแมลง และมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน และกับทหารในสังกัดกองกำลังรักษาความสงบ โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียน จึงเป็นสถานที่ศึกษาของนักเรียนและชุมชน