สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐
สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐
03 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๐ นางสาวนันทกร เล็กประเสริฐ เป็นตัวแทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน บริจาคชุดหนังสือใกล้ใจ จำนวน ๑,๒๘๐ เล่ม และหนังสือ Hornbills of the world จำนวน ๑๐๐ เล่ม แก่กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเข้าห้องสมุด กรุงเทพมหานครและห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมจำนวน ๔๒ แห่ง

สนับสนุนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ปี ๒๕๖๐
 
สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐