สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐
สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐
15 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้แทนรับมอบ ในการสนับสนุนครั้งนี้เพื่อดำเนินการช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ให้มีการพัฒนาศักยภาพคนพิการสามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อตนเองและสังคม ทั้งด้านการกีฬา การศึกษา โดยยึดหลักพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

สนับสนุนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ๒๕๖๐
 
มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อสนับสนุนโครงการแก้มะเร็งท่อน้ำดี แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน