เปิดซองราคาประกวดราคา
เปิดซองราคาประกวดราคา
28 กุมภาพันธ์ 2561

 

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เรื่อง เปิดซองประกวดราคา
การจ้างการดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี” (ปี ๒๕๖๑)

          ด้วย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะเปิดซองประกวดราคา การจ้างดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี” (ปี ๒๕๖๑) จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๑๗๓ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๗๘๗-๗๐๐๗ รายละเอียด ดังนี้.-

         - ผู้สนใจรับเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อทำการประเมินเบื้องต้น และติดต่อลงทะเบียนในการเข้าร่วมเปิดซองประกวดราคา (พร้อมแนบหนังสือบริคณห์สนธิ) ในเวลาราชการตั้งแต่วันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.

          - เข้ารับฟังชี้แจงขอบเขตงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐       

- ผู้สนใจ นำเสนอ แนวทางการดำเนินงานโครงการ “รู้ดี-คิดดี”(ปี๒๕๖๑) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.

อนึ่ง มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกตัดสินผู้มีคุณสมบัติและความสามารถเข้าดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี”(ปี ๒๕๖๑) ตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ

 

 

 

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
 
เปิดซองประกวดราคา ดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจ