เปิดซองประกวดราคา ดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจ
เปิดซองประกวดราคา ดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจ
08 มีนาคม 2561

 

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
เรื่อง เปิดซองประกวดราคา
 
การจ้างการดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ภายใต้งานพัฒนาเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” (ปี ๒๕๖๑)

          ด้วย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะเปิดซองประกวดราคา การจ้างการดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ”

ภายใต้งานพัฒนาเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” (ปี ๒๕๖๑)  จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาคาร ๕ ชั้น ๒

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๑๗๓ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๗๘๗-๗๐๐๗ รายละเอียด ดังนี้.-

-          ผู้สนใจรับเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อทำการประเมินเบื้องต้น และติดต่อลงทะเบียนในการเข้าร่วมเปิดซองประกวดราคา (พร้อมแนบหนังสือบริคณห์สนธิ) ในเวลาราชการตั้งแต่วันที่

           ๑๔ – ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.

-          เข้ารับฟังชี้แจงขอบเขตงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐  น.     

-          ผู้สนใจ นำเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ภายใต้งานพัฒนาเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” (ปี ๒๕๖๑)

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น.

อนึ่ง มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกตัดสินผู้มีคุณสมบัติและความสามารถเข้าการดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ภายใต้งานพัฒนาเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” (ปี ๒๕๖๑) ตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ

 

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
 
ประกาศผลการจ้างการดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี” (ปี ๒๕๖๑)