ประกาศผลการจ้างการดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี” (ปี ๒๕๖๑)
ประกาศผลการจ้างการดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี” (ปี ๒๕๖๑)
22 มีนาคม 2561

  

 

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดราคา

การจ้างการดำเนินการโครงการ “เพจรู้ดี-คิดดี” ปี ๒๕๖๑

ตามที่ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์ประกวดราคาการจ้างการดำเนินการโครงการ “เพจรู้ดี-คิดดี” ปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้นเป็นเกณฑ์พิจารณา ควบคู่ไปกับรูปแบบของกิจกรรมที่ออกแบบเป็นตัวอย่าง ว่าตรงตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามหัวข้อ “รายละเอียด และคุณลักษณะของการดำเนินกิจกกรม” เป็นเกณฑ์หลัก นั้น

บัดนี้ได้ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แก่

บริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด เนื่องจากมีการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจน และครอบคลุมตามรายละเอียดหัวข้อการพิจารณา “รายละเอียด และคุณลักษณะของการดำเนินกิจกกรม” ที่ได้ประกาศไว้ อีกทั้งมีข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

 

อนึ่ง การพิจารณาดังกล่าวของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มีสิทธิพิจารณาตามที่เห็นสมควรหากมีกรณีที่ต้องวินิจฉัยบางประการใด  ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ และคำวินิจฉัยดังกล่าวนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เสนอราคาจะไม่โต้แย้งคัดค้านใดๆ ทั้งสิ้น

 

เปิดซองประกวดราคา ดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจ
 
เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย