ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการชุมชนนิเวศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดจากสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) ร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นสมาชิก เพื่อพัฒนาโครงการนำร่องในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขาให้มีรูปแบบเศรษฐกิจกึ่งพึ่งตนเองอันมีลักษณะเชิงอนุรักษ์และยั่งยืน รวมทั้งความมุ่งหวังที่จะดำเนินการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยเน้นความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชน และระบบนิเวศบนฐานของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ

โครงการปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชุมชนเขาตะเกียบ
 
สนับสนุนการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสัชฌายะ ภ.ป.ร. และ ส.ก. ชุดปฐมฤกษ์