สนับสนุนการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสัชฌายะ ภ.ป.ร. และ ส.ก. ชุดปฐมฤกษ์
สนับสนุนการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสัชฌายะ ภ.ป.ร. และ ส.ก. ชุดปฐมฤกษ์

เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๖๐ นางสาวพิชญา รัตนพล ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนของมูลนิธิฯ มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสัชฌายะ ภ.ป.ร. และ ส.ก. ชุดปฐมฤกษ์ ให้แก่มูลนิธิพระไตรปิฎกสากล โดยมี หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร เป็นผู้แทนรับมอบ พระไตรปิฎกฉบับดังกล่าว เป็นพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลกที่พิมพ์เป็นอักษรโรมัน ตามหลัก"ปาฬิภาสา" อันเป็นภาษาที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในสมัยพุทธกาล สำหรับพระไตรปิฎกฉบับ ส.ก. เป็นพระไตรปิฎก "โน้ตเสียงปาฬิ" ที่แสดงการแบ่งพยางค์ของคำทุกคำ และออกเสียงถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ตามแบบสมัยพุทธกาล เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษา และดำรงหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาสืบต่อไป

ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระ