รู้จักโครงการ

เธอคือแรงบันดาลใจ

โครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ" เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อยกย่อง
เยาชนที่มีความตั้งใจในการทําความดีให้กับสังคม ชุมชนและ
คนอื่นๆ รอบข้าง โดยมุ่งหวังว่ารางวัลที่มอบให้เยาวชนทุกๆ
กลุ่มนี้ ให้ทุกคนทําความดีต่อไปเรื่อยๆ

อ่านต่อ

ร่วมสนับสนุนทุกความดีกับโครงการฯ

ผลงานจุดประกาย

โครงการต้นแบบที่ได้รับเลือก

โครงการละครเร่ รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์และยาเสพติดแก่ชุมชน...

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (กลุ่มละครเร่ดาวลูกไก่)

จังหวัดพิษณุโลก

โครงการจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด

โรงเรียนหนองโพวิทยา

จังหวัดราชบุรี

แรงบันดาลใจหลังเลนส์

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔

ดูทั้งหมด

สื่อความคิด

ดาวน์โหลดหนังสือโครงการฯ

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔

๑๒ ผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดที่นี่

ติดต่อโครงการ

ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑

๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๕ ต่อ ๒๐๑
๐๘ ๒๗๙๖ ๑๖๗๐ - ๑
๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๙
u.inspiration@hotmail.com