รู้จักโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ

เวทีแห่งการส่งเสริมสร้างจิตสํานึกแก่เด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทําโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมัครใจและสร้างสรรค์

เพื่อเป็นการต่อยอดผลงานของเด็กและเยาวชนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินฯ จึงจัดการประกวดกิจกรรมผลงาน หรือโครงการของเด็ก
และเยาวชน ที่ดําเนินการหรือทําขึ้นด้วย “แรงบันดาลใจ” ที่จะช่วยกัน “เปลี่ยน” สังคมให้ดีขึ้น และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้เด็กและเยาวชนอื่นได้ก้าวเดินตามภายใต้
โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ซึ่งดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงโครงการในปัจจุบัน และในแต่ละปีได้ทำการคัดเลือก ๑๒ โครงการต้นแบบ

ซึ่งการประกวดที่ผ่านมา มีดังนี้

ลักษณะโครงการ และการสมัคร มีดังนี้

เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนริเริ่ม และได้รับแรงบันดาลใจจากผู้อื่น รวมถึงร่วมกันจัดทําเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสมัครใจ
และสร้างสรรค์
โครงการจะต้องมีคุณลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ เพ่ือนๆ เด็ก เยาวชนและชุมชนอื่นๆ ในการมีจิตสํานึกที่จะทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในส่วนปัจเจกบุคคล กลุ่ม และเครือข่ายภายในโรงเรียน หรือระหว่างโรงเรียน
โครงการจะต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่สร้างจิตสํานึก ตามนัยที่กล่าว อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ ปี (เริ่มทําโครงการก่อนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒
แต่หากโครงการดำเนินการไม่ต่อเนื่องหรือขาดตอน ต้องมีคำอธิบายระบุเหตุผลประกอบ)
โครงการที่นําเสนอต้องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
 • ชื่อโครงการ
 • วัตถุประสงค์
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • ปีที่เริ่มโครงการ
 • รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ และการวัดผล
 • สรุปผลงาน
 • รูปแบบกิจกรรม (กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม)
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ทีมงาน และการแบ่งภารกิจหน้าที่
 • งบประมาณค่าใช้จ่าย
 • เอกสารแนบประกอบด้วย สถานศึกษาต้นสังกัด
  ผู้บริหาร/ครู ที่รับผิดชอบ หรือเป็นที่ปรึกษา
  รายละเอียดทีมงาน และหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม
โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑
u.inspiration@hotmail.com

รูปแบบการคัดสรร

รอบคัดเลือก รอบที่ ๑

คณะกรรมการคัดเลือกและพิจารณาโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ที่สถานศึกษาหรือกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศส่งเข้าแข่งขัน โดยคัดเลือกจาก
ทั้ง ๙ ภูมิภาคเข้าสู่รอบต่อไป

รอบคัดเลือก รอบที่ ๒

ตัวแทนคณะกรรมการเดินทางลงพื้นที่ตรวจโครงการที่ได้รับคัดเลือกจากรอบที่ ๑ และพิจารณาโครงการที่ได้รับคดเลือกรวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ จาก ๙ ภูมิภาคทั่วประเทศ
เข้าสู่รอบตัดสิน

รอบตัดสิน

ทุกโครงการที่ผ่านเข้ารอบตัดสินส่งตัวแทนทีมละไม่เกิน ๔ คน มานำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการตัดสินโครงการ เธอ คือ แรงบันดาลใจ

๑. ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. นางนราพร จันทร์โอชา
กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๓. นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ
ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม กรรมการภาคประชาสังคมในคณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ
๔. นางสาวอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. นางสาววัญเพ็ญ แกล้วทนงค์
อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
๖. นางอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์
กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และผู้อำนวยการโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
(จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)
๗. นางสาวปรียานุช ธรรมปิยา
กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๘. นางนงนาท สนธิสุวรรณ
กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๙. นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๑๐. นางสาวพิชญา รัตนพล
ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และหัวหน้าฝ่ายแผนงานสังคมเชิงกลยุทธ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๑๑. นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์
รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๑๒. นางสาวผาณิต เกิดโชคชัย
ที่ปรึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณ

รายละเอียดรางวัล

รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล

ทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับนักเรียน เงินรางวัลมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท สําหรับสถานศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล

ทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับนักเรียน เงินรางวัลมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท สําหรับสถานศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล

ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับนักเรียน เงินรางวัลมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับสถานศึกษา

รางวัลดีเด่น จํานวน ๙ รางวัล

ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับนักเรียน เงินรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท สําหรับสถานศึกษา

ติดต่อโครงการ

ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑

๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๕ ต่อ ๒๐๑
๐๘ ๒๗๙๖ ๑๖๗๐ - ๑
๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๙
u.inspiration@hotmail.com