สื่อความคิด

จากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังสือ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ"

หนังสือโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๖

ดาวน์โหลดหนังสือ

หนังสือโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๕

หนังสือโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔

หนังสือโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๓

หนังสือโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๒

หนังสือโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๑

ติดต่อโครงการ

ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑

๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๕ ต่อ ๒๐๑
๐๘ ๒๗๙๖ ๑๖๗๐ - ๑
๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๙
u.inspiration@hotmail.com