คลังผลงานสร้างแรงบันดาลใจ

โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔

ลำดับ ชื่อโครงการ โรงเรียน จังหวัด ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร เว็บไซต์
โครงการ "คบเด็กสร้างบ้าน"
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี

๒๗๘ ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๐๓๒ ๔๒๕ ๐๗๐ ๐๓๒ ๔๒๕ ๘๐๙
โครงการ "นักสืบสายน้ำน้อย ตามรอยพ่อ"
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ฉะเชิงเทรา

ถนนบางะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐

๐๓๘ ๕๗๗ ๐๒๑ ๐๓๘ ๕๗๗ ๒๐๑
โครงการ "ลูกไม้หล่นใต้ร่มพระบารมี เยาวชนทำความดี สู่วิถีแห่งความพอเพียง"
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ตาก

๕๑ ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐

๐๕๕ ๘๓๑๐๙๔ ๐๕๕ ๕๓๔ ๘๖๑
โครงการ "สานเครือข่าย รักษ์ป่า รักษ์นกเงือก รักษ์เขาบูโด"
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าบูโด
นราธิวาส
๐๘๑ ๔๒๒ ๕๘๕๒ -
โครงการการ์ตูนคุณธรรม นำความดี ตามรอยวิถีวรรณกรรมท้องถิ่น
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
น่าน

หมู่๕ ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ๕๕๑๔๐

๐๕๔ ๖๘๖ ๐๘๕ ๐๕๔ ๖๘๖ ๐๘๕
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓
ลพบุรี

บ้านป่ารัง หมู่๕ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๐๓๖ ๔๒๖ ๖๑๗ -
โครงการโขดหินเทวดา แหล่งเรียนรู้พอเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
เชียงราย

๖๗๕ หมู่ ๒ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐

๐ ๕๓๗๓ ๐๒๖๓ ๐ ๕๓๗๓ ๐๒๖๓
โครงการค่ายวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชมรมมดแดง
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สมุทรสงคราม

๑๒๒ ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๐๓๔ ๗๑๑ ๒๒๑ ๐๓๔ ๗๑๔ ๔๗๒
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เยาวชนทำดีถวายในหลวง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า
กรุงเทพฯ

๒๔๘/๘๙ หมู่บ้านสัมมากร แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

๐๒ ๓๗๒ ๐๒๒๘ -
๑๐
โครงการจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด
โรงเรียนหนองโพวิทยา
ราชบุรี

๑๕๙ หมู่ ๙ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๐ ๓๒๓๘ ๙๔๙๑ ๐ ๓๒๓๘ ๙๔๙๑ ต่อ ๒

ติดต่อโครงการ

ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑

๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๕ ต่อ ๒๐๑
๐๘ ๒๗๙๖ ๑๖๗๐ - ๑
๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๙
u.inspiration@hotmail.com