โครงการต้นแบบเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔

ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ

จากจุดเริ่มต้นของปัญหาเรื่องโรคเอดส์ในชุมชน กลายเป็นจุดกำเนิดของกลุ่มละครเร่ดาวลูกไก่ แห่งโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยความต้องการให้คนในชุมชนหันมาสนใจปัญหาที่ขยายตัวมากขึ้นจึงเกิดเป็น โครงการละครเร่ รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์และยาเสพติดแก่ชุมชน เพื่อจุดประกายและให้ข้อคิดผ่านตัวละคร สร้างความรู้ในรูปแบบที่แฝงความสนุกสนาน สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับต่อไปจากจุดเริ่มต้นของปัญหาเรื่องโรคเอดส์ในชุมชน กลายเป็นจุดกำเนิดของกลุ่มละครเร่ดาวลูกไก่ แห่งโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

อ่านแรงบันดาลใจต่อที่นี่ ดาวน์โหลดสื่อความคิดที่นี่

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (กลุ่มละครเร่ดาวลูกไก่) จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อโครงการ
โครงการละครเร่ รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์และยาเสพติดแก่ชุมชน เทิดไท้องค์ราชันย์
ปี
โครงการปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ภูมิภาค
ภาคเหนือ

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

๕๖ หมู่ ๒๔ ตําบลหนองกระท้าว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๒๐

โทรศัพท์
๐ ๕๕๒๖ ๘๑๖๒
โทรสาร
เว็บไซต์
-

ติดต่อโครงการ

ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑

๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๕ ต่อ ๒๐๑
๐๘ ๒๗๙๖ ๑๖๗๐ - ๑
๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๙
u.inspiration@hotmail.com