โครงการต้นแบบเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔

ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ

จากเมืองที่เคยสงบสุข ผู้คนทุกศาสนา เชื้อชาติ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ กลับกลายเป็นเมือง
ที่ถูกเรียกขานว่าเป็น ๑ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหมายถึงดินแดนที่กำลังถูกผู้ก่อ
ความไม่สงบรุกราน

ความแตกต่างทางศาสนาถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เยาวชนของโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ไม่คิดเช่นนั้น พวกเขาต้องการ...ข้อพิสูจน์ โครงการนราสิกขาลัย ร่วมใจสมานฉันท์ ด้วยพลังจิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เทิดไทองค์ราชันย์ จึงถือกำเนิดขึ้นในปี ๒๕๔๙

อ่านแรงบันดาลใจต่อที่นี่ ดาวน์โหลดสื่อความคิดที่นี่

โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ
โครงการนราสิกขาลัย รวมใจสมานฉันท์ ด้วยพลังจิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เทิดไท้องค์ราชันย์
ปี
โครงการปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทรางวัล
ชนะเลิศ
ภูมิภาค
ภาคใต้

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

๑๖ ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตําบลบางนาค
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

โทรศัพท์
๐ ๗๓๕๑ ๑๑๑๕
โทรสาร
๐ ๗๓๕๑ ๑๕๙๒
เว็บไซต์

ติดต่อโครงการ

ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑

๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๕ ต่อ ๒๐๑
๐๘ ๒๗๙๖ ๑๖๗๐ - ๑
๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๙
u.inspiration@hotmail.com