โครงการต้นแบบเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔

ปี
๒๕๕๕

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔

แรงบันดาลใจของโครงการนี้ ถือกําเนิดขึ้นจากพระปฐมบรมราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต้องการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนซ่ึงเป็นกําลังสําคัญของชาติได้มีความคิดที่ดี ได้ทําอะไรที่ดี เพื่อส่วนรวม และเรามีความเชื่อมั่นว่าหลักการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่น่ันเอง

ย้อนกลับ

ติดต่อโครงการ

ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑

๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๕ ต่อ ๒๐๑
๐๘ ๒๗๙๖ ๑๖๗๐ - ๑
๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๙
u.inspiration@hotmail.com