โครงการต้นแบบที่ได้รับเลือก

ปี
๒๕๕๕

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔

แรงบันดาลใจของโครงการนี้ ถือกําเนิดขึ้นจากพระปฐมบรมราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต้องการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนซ่ึงเป็นกําลังสําคัญของชาติได้มีความคิดที่ดี ได้ทําอะไรที่ดี เพื่อส่วนรวม และเรามีความเชื่อมั่นว่าหลักการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่น่ันเอง

ปี
๒๕๕๔

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๓

๓๖ โครงการใน ๓ ปีที่ผ่านมาโครงการต้นแบบ เธอ คือ แรงบันดาลใจ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จากเยาวชนต้นแบบทุกคนที่คิดดี ประพฤติดี ทําความดีและสานสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้น อันจะนําไปสู่ความเจริญ ความสุขของสังคมส่วนรวม และประเทศชาติของเราสืบไป

ปี
๒๕๕๓

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๒

เยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติและเป็นพลังอันบริสุทธิ์ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงจัดโครงการ เธอ คือ แรงบันดาลใจ ขึ้นเป็นปีที่ ๒ เพื่อเป็นการต่อยอดการทำความดีของเยาวชน ซึ่งทุกโครงการล้วนแสดงให้เห็นว่า การทำความดีนั้นไม่ยาก มีหลากหลายวิธี หลายเรื่องเป็นเรื่องใกล้ๆ ตัว แต่มีการลงทำอย่างจริงจัง อดทนทำสม่ำสเมอด้วยความเพียร มุ่งมั่นคิดดี จนปรากฏผลอย่างเห็นชัดเจนและสามารถขยายไปในวงกว้าง

ปี
๒๕๕๒

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๑

จุดเริ่มต้นโครงการเกิดขึ้นจากความตั้งใจของมูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจในการทำความดีให้กับสังคม ชุมชน และคนรอบข้าง โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางที่จะดูแล ประคับประคองสังคม และประเทศชาติของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และมีความสุขร่วมกัน

ติดต่อโครงการ

ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑

๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๕ ต่อ ๒๐๑
๐๘ ๒๗๙๖ ๑๖๗๐ - ๑
๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๙
u.inspiration@hotmail.com