ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การเข้าและการใช้งานเว็ปไซต์ของ โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีความตั้งใจในการทำความดีให้กับสังคม ชุมชน และคนอื่นๆรอบข้าง เป็นผู้ ต้องเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เนื้อหา

โครงการเธอคือแรงบันดาลใจได้จัดทำเว็บไซต์ www.crownpropertyfoundation.org/you-are-inspiration เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฯ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆที่ทางโครงการฯ ได้นำเสนอในเว็บไซต์นี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หากแต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็ปไซต์แห่งนี้หรือเว็ปไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้หากพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

การพิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้ข้อมูล หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์ของทางโครงการฯ เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว และ/หรือ เพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยจะต้องไม่นำไปใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องทางการค้าเพื่อแสวงหาผลกำไร โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องระบุถึงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของโครงการฯ และไม่ทำการแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอนข้อมูลหรือข้อความเหล่านั้น และเอกสารทุกประเภทที่เกิดจากการทำซ้ำ ดัดแปลง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษานั้น จะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสิทธิต่างๆ ที่ปรากฎในข้อมูลต้นฉบับนั้นๆ

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

โครงการฯ ไม่รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกที่ได้มีการเชื่อมต่อไว้ในเว็บไซต์ของโครงการฯ

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลที่โครงการฯ เก็บระหว่างการใช้เว็บไซต์ตามปกติ จะใช้เพื่อตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป สำหรับข้อมูลส่วนตัวใดๆ เช่น อีเมล เป็นต้น ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลแก่ทางโครงการฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลภายนอกอื่น

ติดต่อโครงการ

ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑

๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๕ ต่อ ๒๐๑
๐๘ ๒๗๙๖ ๑๖๗๐ - ๑
๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๙